דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

חזרה

חלק ב' - התוכנית הדיגיטלית הלאומית

התכנית הדיגיטלית הלאומית מבטאת את המדיניות הדיגיטלית של ממשלת ישראל לשנים 2017-2022. על מנת להשיג את מטרות העל של המיזם הלאומי, הוגדרו שלושה יעדים אסטרטגיים לכל אחת מהמטרות, המציגים את התחומים בעלי פוטנציאל ההשפעה המרבי, בהם תתמקד פעילות הממשלה במסגרת המיזם הלאומי.

כמו כן, עבור כל אחד מהיעדים האסטרטגיים פורטו תחומי העיסוק, באופן שיאפשר לעקוב אחר אופן הגשמת היעדים ולאמוד את היוזמות השונות שיוצאו לפועל במסגרת המיזם הלאומי:

הפרקים הבאים מתארים את הרקע לבחירה בכל מטרת על, פריטתה ליעדים אסטרטגיים ומיקודם בתחומי עיסוק. זאת, לצד פירוט יוזמות מרכזיות אותן הממשלה מקדמת או עתידה לקדם בכל תחום.

למטה תפקיד מהותי בהובלת התכנית הדיגיטלית הלאומית ובקידום המיזם הלאומי, אך הוא אינו אחראי לכלל היוזמות והפעולות שיבוצעו במסגרת המיזם הלאומי – כל אחד מהשותפים למיזם אחראי על מימוש המיזם הלאומי בתחומו. אופן יישום המיזם והשותפים למיזם הלאומי, מתוארים בפירוט בחלק ג' – "תפיסת ההפעלה של מיזם ישראל דיגיטלית".

התכנית הדיגיטלית הלאומית המובאת בזאת נועדה להוות מצפן לאסטרטגיה הדיגיטלית של כלל הממשלה והמגזר הציבורי, מתוך שאיפה שמשרדי ממשלה וגופים נוספים יקדמו ביוזמתם גיבוש אסטרטגיה דיגיטלית משרדית ויפעלו לביצוע טרנספורמציה דיגיטלית בתחומים בהם הם עוסקים, בהתאם למטרות, יעדים ועקרונות המיזם הלאומי.

יצוין כי לצד התועלות המשמעותיות הצפונות בתהליכי דיגיטציה, תהליכים אלו עשויים להעלות חשש לפגיעה בזכות לפרטיות ובאבטחת מידע. לפיכך בכל הנוגע לתהליכי דיגיטציה בהם מעורבים עיבוד והפצת מידע אישי מזוהה, או בר-זיהוי, או סוגי מידע רגיש אחרים, תיושם התכנית הדיגיטלית הלאומית תוך איזון בין תכליות שונות, בהתאם לעקרונות ולאיזונים המפורטים בהחלטה 1933 מיום 30.08.02016 ותוך הקפדה על הוראות הדין. כמו כן, התכנית הדיגיטלית הלאומית תיושם בהלימה לדרישות החוק והתקנות להנגשה עבור אנשים עם מוגבלות.

סימנייה