דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

תקציר מנהלים

התפתחותן המהירה של טכנולוגיות המידע והתקשורת בעשורים האחרונים השפיעה רבות על כל תחומי חיינו.

"המהפכה הדיגיטלית" (או "מהפכת המידע") מעודדת חדשנות עסקית ותורמת לצמיחה כלכלית, משפרת את איכות ונוחות החיים, מסייעת לייעול עבודת הממשלה ולשדרוג המוצרים הציבוריים כמו דיור, בריאות, חינוך, רווחה וכלכלה וזאת תוך צמצום פערים גיאוגרפיים, חברתיים וכלכליים בחברה.

בהתאם לכך, מדינות שונות בעולם, כמו דרום קוריאה, בריטניה, אסטוניה, שוודיה, דנמרק ונורבגיה זיהו את הצורך בהתוויית תכנית אסטרטגיה דיגיטלית לאומית מקיפה ופועלות להטמעת הטכנולוגיות החדשניות בכל רבדי החברה והמשק. מדינות אלו נהנות מפריון גבוה יותר, צמיחה מהירה יותר ואיכות חיים טובה יותר לאזרחיהן, בהשוואה למדינות אחרות.

ממשלת ישראל זיהתה את הצורך האקוטי בקביעת מדיניות דיגיטלית לאומית מקיפה כבר בשנת 2013. בשנה זו החליטה הממשלה על הקמת ה"מיזם הלאומי ישראל דיגיטלית" – למען גיבוש מדיניות דיגיטלית לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה (להלן: המיזם הלאומי). "ישראל דיגיטלית" הוגדרה כאחת משש הסוגיות האסטרטגיות העומדות בפני המדינה במסגרת הערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית שגיבשה המועצה הלאומית לכלכלה והוצגה לממשלה.

לצורך תיאום ותכלול עבודת הממשלה לקידום המיזם ומטרותיו, החליטה הממשלה גם על הקמת מטה ישראל דיגיטלית, הפועל כחלק מהמשרד לשוויון חברתי (להלן: המטה). בין היתר, ממשלת ישראל הטילה על המטה את האחריות לגיבוש תכנית דיגיטלית לאומית, לצד ליווי פיתוחן של תכניות דיגיטליות משרדיות ובין-משרדיות ותכניות לקידום נדבכים רוחביים, הדרושים לשם הגשמת המיזם הלאומי.

ישראל כ-"Start-up Nation" נמצאת בנקודת פתיחה טובה לניצול היתרונות הגלומים במהפכה הדיגיטלית. לאורך השנים, עשתה ישראל שימוש אינטנסיבי ביתרונות הדיגיטציה והפכה למובילה עולמית בתחום ההיי-טק, בין היתר בזכות חדשנותו ונטייתו של הציבור הישראלי לאמץ במהירות טכנולוגיות ושירותים חדשים. כיום ישנו צורך במאמצים לשימור המובילות של ישראל בטווח הארוך.

מנגד, ניכר כי על אף החדשנות הישראלית והטכנולוגיות המתקדמות, הפוטנציאל והיתרונות הגלומים בעידן הדיגיטלי טרם חלחלו לכל חלקי המשק ושכבות האוכלוסייה, וגם זאת, התרחש בעוצמות שונות בקרב אוכלוסיות שונות. ישנם פערים משמעותיים בחברה הישראלית ו"פער דיגיטלי" (Digital Divide) בין האוכלוסיות בחברה המנצלות את הפוטנציאל הטמון בעידן הדיגיטלי, לבין אוכלוסיות מוחלשות שלעיתים קרובות אינן מפיקות תועלת מפירות הדיגיטציה. המשרד לשוויון חברתי שם לו למטרה לטפל בפערים אלו, ולפעול לצמצום פערים בין קבוצות אוכלוסיה, לביטול "המרחק" בין פריפריה למרכז ולקידום שוויון הזדמנות, כאשר הכלי המוביל להתמודדות עם פערים אלו הוא הכלי הדיגיטלי.

 
תקציר מנהלים - המשך

 

 

פיתוח תעשיות דיגיטליות במדינה יכול להוות מנוע צמיחה משמעותי לישראל, אשר יבוא לידי ביטוי בצמיחה כלכלית, יצירת מקומות עבודה, שיפור השירותים לאזרח וקידום סביבה חדשנית ומתקדמת בישראל. 

בנוסף, ישנו פוטנציאל משמעותי בקידום חדשנות מבוססת מידע (Data Driven Innovation) במגזר הציבורי ובתעשייה, בשיפור התשתיות הדיגיטליות והנגשת השירותים הממשלתיים והשלטון המקומי לכל אזרחי המדינה.

בהתאם לכך, בבסיס המיזם הלאומי עומד החזון למנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית בכדי לאפשר צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים, להשיג צמיחה כלכלית מואצת, ולקדם ממשל חכם, ידידותי ומוביל עולמי. התכנית הדיגיטלית הלאומית נכתבה לאורו של חזון זה, ומבטאת את המדיניות הדיגיטלית של ממשלת ישראל לשנים 2017-2020. לשם הגשמת חזון המיזם הלאומי, הוגדרו מטרות העל והיעדים האסטרטגיים של התכנית הדיגיטלית הלאומית:

לצורך יישום מטרות העל של המיזם הלאומי, הוגדר מרחב פעילות רחב; המקיף מנעד גדול של תחומים, שירותים ומוצרים הנוגעים לממשלה, לכלכלה ולחברה הישראלית. 

יישום המיזם הלאומי יעשה בשני מישורים, תחומי ליבה ותחומי רוחב. תחומים אלו צפויים להתעדכן עם התקדמות התכנית הלאומית.

תחומי הליבה מאגדים את שדות הפעילות העיקריים בהם ניתן להביא לקפיצת מדרגה דיגיטלית משמעותית. תחומים אלו מתווים את הנושאים בהם המשרד הרלוונטי יוביל את גיבוש התכנית הדיגיטלית לכל תחום והמטה יתאם ויתכלל ביניהם.

לעומתם, תחומי הרוחב הינם נושאים בין-משרדיים בעיקרם, אשר ייצרו את התשתית והסביבה התומכת להגשמת מטרות המיזם הלאומי וקידום המהפכה הדיגיטלית בישראל. בשל האופי הרוחבי של תחומים אלו, חלקם יקודמו בהובלת הגורם האמון על התחום בשיתוף המטה וחלקם יקודמו בהובלת המטה תוך רתימת שותפים ממשלתיים ורב מגזריים לקידום תכניות דיגיטליות ויוזמות בתחום.

התכנית הדיגיטלית הלאומית המובאת בזאת נועדה לקדם ולתכלל את מרחב הפעילות של המיזם ומטרותיו וכן להוות מצפן דיגיטלי לכלל משרדי וגופי הממשלה. התכנית מהווה מסגרת לפעולת הממשלה ביישום המיזם הלאומי ועל המשרדים ויחידות הסמך השותפים למיזם לפעול למימושה, בין אם באמצעות תכניות העבודה של משרדיהם ובין אם באמצעות גיבוש תכניות דיגיטליות משרדיות ייעודיות בסיוע מטה. על מנת לסייע למשרדי הממשלה בגיבוש אסטרטגיה דיגיטלית, התכנית כוללת מספר עקרונות מנחים: מיקוד בצרכי הלקוח (User Needs), תפיסת agile (זמישות), ניהול משאבי מידע, הכללה דיגיטלית ודיגיטלי כברירת מחדל. עקרונות אלו מתיישבים עם האסטרטגיה התקשובית הממשלתית שגיבשה רשות התקשוב הממשלתי.

התכנית תסייע בבניית מנועי צמיחה למשק וביצירת תועלות לאומיות למדינה ולחברה, ומימושה יאפשר את קפיצת המדרגה הדיגיטלית המשמעותית הנחוצה לישראל. 

סימנייה