דילוג לתוכן

המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

קידום סביבת פעילות דיגיטלית מאפשרת

לצד תמיכה בפיתוח תשתיות פיזיות, יש להכיר בחשיבות ביסוס תשתית תומכת "רכה", לצורך קיומה של סביבת פעילות דיגיטלית מאפשרת.

תשתית זו מתייחסת לסביבה החוקית והרגולטורית הראויה, למידות החופש והביטחון הקיימות בגלישה חופשית ברשת ולשמירה על קניינם, פרטיותם וביטחונם של הגורמים השונים (משתמשים, ספקי תוכן ועוד) הנוכחים בפלטפורמות הדיגיטליות.

תנאי הכרחי להבטחת קיומה של חדשנות, אספקת שירותים איכותיים לאזרח ולהתייעלות ממשלתית, הוא זרימה חופשית של מידע בין משרדי הממשלה לבינם ובין משרדי הממשלה לציבור. כל זאת, למעט סוגי מידע רגישים הדורשים התייחסות מיוחדת בהתאם להוראות הדין, דוגמת מידע אישי כפי שנזכר לעיל. על כן, בהובלת רשות התקשוב הממשלתי תקודם גיבושה של מדיניות ממשלתית שתבטיח זרימה חופשית של מידע ציבורי– כמובן בשים לב להגנה על פרטיות המידע האישי של האזרחים. שנית, יקודם אימוץ עקרונות בין-לאומיים מקובלים בנוגע למידע הציבורי המוחזק בידי משרדי הממשלה וביניהם: (1) דרישה כי המידע הממשלתי יהיה "קריא מכונה" (Machine Readable), (2) דרישה שהמידע הממשלתי יהיה נגיש וזמין בפורמט ורישיון פתוח ו-(3) מתן הסמכה פורמלית למשרדי הממשלה להתקשר עם ארגונים שאינם ממשלתיים[58], במטרה למנף את המידע הממשלתי הנגיש לטובת הזדמנויות חדשנות בסקטור הפרטי והציבורי. כבסיס לכל הנ"ל, תקודם תרבות ארגונית המתייחסת למידע כנכס אסטרטגי ופועלת להשבחתו וניהולו ככזה. במקביל לפעילות המיזם הלאומי, מוביל מטה הסייבר הלאומי את המאמצים לחיזוק המרחב הקיברנטי הלאומי ושיפור יכולתו להתמודד עם איומי סייבר.

התאמת הרגולציה

במקביל, המטה פועל ליישום החלק בהחלטת ממשלה מס' 1046בדבר התאמת התשתית החקיקתית לעידן הדיגיטלי באמצעות לצוות "משפט וטכנולוגיה" שהוקם בראשות נציג היועץ המשפטי לממשלה, לצורך התאמת התשתית החקיקתית לעידן הדיגיטלי[59]

התאמת החקיקה היא תנאי הכרחי, הן עבור עידוד החדשנות ויצירת ערך ציבורי על בסיס מאגרי מידע, והן בהיבטים בין-לאומיים הדרושים לקידום הקלות לעשיית עסקים בישראל[60].

לצורך כך, מתבצע מיפוי של החוקים והתקנות העיקריים המקשים על הטמעתן של טכנולוגיות מידע ותקשורת בממשלה. חקיקה לדוגמא שיש לבחון, מתייחסת לתחום דיני הראיות ובפרט לדרישה להמצאת מסמכי מקור.

לצד זאת, גובשה "המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה" על-ידי צוות בין-משרדי בהובלת הממונה על היישומים הביומטריים במערך הסייבר הלאומי, המאפשרת יישום מהלכי דיגיטל הנוגעים לממשק שבין האזרח למשרדי הממשלה, ויפותחו תשתיות טכנולוגיות, על-ידי רשות התקשוב הממשלתי, לשיתוף מידע אישי בין משרדי הממשלה באופן בטוח, אשר יאפשרו לאזרחים להזדהות מול משרדי הממשלה בצורה, נוחה, מאובטחת ואחודה ככל שניתן לקיים זאת מבלי לפגוע ברמת ההגנה הנדרשת, ויתמכו בהרחבת מגוון השירותים הממשלתיים המקוונים המוצעים לאזרח[61].

סט המהלכים לקידום סביבת פעילות דיגיטלית מאפשרת נוגע לחייו המקוונים של כל אזרח, ועל כן הם יקודמו בשיתוף הציבור. לפיכך, יבוצע תהליך זה תוך שילוב הציבור בהגדרת המטרות, אפיון הדרך וקביעת האמצעים. באמצעות מכלול צעדים אלו, תיווצר סביבת פעילות המגבירה את האמון הציבורי בממשלה, מאפשרת ומעודדת פעילות דיגיטלית חדשנית במדינה בכלל ובממשלה בפרט, ותורמת להאצת הצמיחה במשק.

צוות ממשלתי להתאמת התשתית החקיקתית לעידן הדיגיטלי -"צוות משפט וטכנולוגיה"

צוות בראשות נציג היועץ המשפטי לממשלה מוביל מהלך רוחבי מקיף, לבחינה של התאמת התשתית החקיקתית לעידן הדיגיטלי כדי לסייע בקידום המיזם הלאומי. עבודת הצוות תוכל לסייע ליצירת סביבה ממשלתית המעודדת את פיתוחם ואימוצם של פתרונות דיגיטליים חדשניים בממשלה ובמדינת ישראל בכלל.

סימנייה